Marie's Flowers Ltd

218 Main St

Antigonish, NS B2G 2B9

(902) 863-2032